درخواست تخفیف دوره کلام کاریزماتیک

این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .